Yesterday
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:24:00
Když zabil ty ostatní,
tak pracoval sám, že?

:24:04
K téhle akci ale potøeboval
ètyøi lidi. Proè?

:24:08
Právì proto si myslím,
:24:11
že ho unesl. Chce ho zabít.
:24:14
Chtìl ho unést a pak zabít.
:24:17
My teï hlavnì potøebujeme zjistit,
proè to udìlal.

:24:23
Ti podezøelí jsou zabijáci z Ghetta,
zaèali jsme to tam prohledávat.

:24:27
Pustili jsme se do toho hned. Vám bude
chvíli trvat, než se tam dostanete.

:24:31
- Kam?
- My tam tomu øíkáme Ghetto.

:24:34
Schovávají se tam ilegální
pøistìhovalci a zloèinci.

:24:38
- May! - Ano?
- Tým A. Podívejte se po stopách.

:24:41
Tým B.
Zaènìte prohledávat okolí.

:24:45
Èíòani a Vietnamci oslavují první
výroèí založení autonomní oblasti.

:24:50
Tak na to nezapomeòte.
:25:12
Pojï dál!
:25:20
Zajišuju kontakt.
Mám spojení.

:25:25
- Jsem Kim In-Soo.
- Tati!

:25:30
- Jsem ještì...
- Ètyøi miliony.

:25:34
Dejte mi víc èasu.
:25:37
Provìøte místo,
kde se našly ty šaty.

:25:41
Stopovali jsme ho do Pyungdongu.
:25:44
- Ètyøi miliony.
- Ten zvuk!

:25:48
Ta èerpadla pøedtím...
:25:57
Tahle lokalita na to nesedí.
Další je 200 metrù odsud.


náhled.
hledat.