Brother Bear
prev.
play.
mark.
next.

:58:01
Es teiktu, ka tas bija tad, kad es beidzot nogâzu to koku,
kas aizsedza skatu no manas alas.

:58:06
Tagad man ir burunduku ìimene manâ alâ.
:58:11
Ehm.
:58:12
Jâ. Labi, labi, visi uz priekðu, râdiet man íepas gaisâ.
:58:16
-Kurð bûs nâkmais? Nu uz priekðu.
-Tag, Tag, man ir viens!

:58:19
Verojiet mani, vçrojiet mani. Ha, ha trâpîju.
:58:22
Ðogad es zaudçju savu dârgo vîru Edgaru.
:58:27
Beidz stâstît visiem, ka es esmu miris!
:58:29
Daþreiz es, joprojâm, dzirdu viòa balsi.
:58:34
Es noíerðu nâkamais.
:58:36
Hmm.
:58:48
-Oh, jâ.
-Oh, jâ.

:58:52
-Lûk kur tâ ir. Es to noíeru, es to... uh!
-Laikam tagad ir mûsu kârta.

:58:56
Ðogad es satiku visapburoðâko...
:58:59
Nç, tu esi apburoðs.
:59:01
Tu esi apburoða.
:59:04
Ejiet uz alu.
:59:07
-Ja vien Edgars bûtu vçl dzîvs.
-Es tev teicu, sieviete! Es esmu ðeit!

:59:11
Es mîlu tevi puíît.
:59:13
-Ðoreiz ir jâbût man. Uh!
-Òem Koda.

:59:16
-Tev ir jâstâsta Kenai.
-Ko?

:59:19
Tâ ir Kenai. Tu to noíçri, tev jâstâsta.
:59:21
Vai tu nespçlçji ðo spçli, kad biji mazs lâcçns?
:59:23
-Uh...
-Uz priekðu, Kenai.

:59:28
Labi, labi, tûlît.
:59:30
-Jûs vçlaties zinât, ko es ðogad izdarîju?
-Jâ!

:59:33
Es devos garâkajâ, grûtâkajâ...
:59:35
visnogurdinoðâkajâ ceïojumâ, kâdâ jebkad esmu bijis...
:59:38
ar vislielâkajâm sâpçm kaklâ, kâdas jebkad man ir bijuðas.
:59:41
Ko vairâk jûs sagaidîtu no maza brâïa?
:59:47
Labi, draudziò, tava kârta.
:59:50
Ha ha. Paklausîsimies tevi Koda.
:59:52
Labi, labi. Tad nu klausieties. Khm.
:59:54
Ðogad es redzçju savu mammu cîòâ par dzîvîbu...
:59:57
pret visbriesmîgâko un cietsirdîgâko radîjumu zemes virsû.

prev.
next.