I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:09:02
Budu chtít svìdecké výpovìdi, policejní
záznamy...

:09:07
Dostanete policejní zprávu, až ji uvolníme
tisku.

:09:11
Chceme zjistit, co se tady stalo a to mùžeme
s vaším svolením i bez nìj.

:09:16
Carlosi! Ten muž je tu neoprávnìnì.
:09:21
Promluv s ním, Drapere. Pamatuj, že hranice
tu urèuje právo.

:09:24
Jedete v tom spoleènì. Když to podìlá, jsi
v tom taky.

:09:29
Dej nám chvilku. Jistì. Vím, že se chcete
dohodnout.

:09:39
Ty je rád nasíráš, že Jime?
:09:42
Vùbec ne. Jen se snažím mluvit na rovinu.
:09:46
Promluvím s ním. Ale nic neslibuju.
:09:50
Já vždycky øíkal, že seš milej.
:10:00
V klidu. Bojovníci za lidská práva mì serou.
:10:04
Mùžeme je prostì ignorovat, jako v Èínì.
:10:08
Žertuju. Kapitáne, mùžete nadávat jak chcete,
ale ten chlap neodejde.

:10:12
Tak spolupracujte. Nemáte co schovávat, ne?
Jestli lidé pøes lidská

:10:16
práva poukážou na Valdonùv kartel, což
udìlají, okamžitì se všichni

:10:20
zaènou zajímat o požadavek Mexika na
zvýšení

:10:23
protidrogové finanèní podpory. Tak zkuste
spolupracovat.

:10:28
Už se srali do práce policie v Chiapas.
:10:32
To se stává, když jsou civilisti vraždìni za
bílého dne.

:10:38
Jsou tu malé dìti... muži... ženy.
:10:44
Ach Bože...
:10:50
Bavíš se, Gringo?
:10:52
Ne, znám Tì. To je moje vyšetøování. Nic ti
neøeknu.

:10:58
Mìla ta tìla nìjaké znamení?

náhled.
hledat.