I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:16:02
Ne!
:16:13
Otevøete bránu!
:16:44
Musím jít.
:17:05
Ne, proboha už ne...
:17:29
Dìkuju. Hlavnì za to, co jste udìlal venku.
:17:32
To je to nejmenší. Nechci tu už žádné potíže.
:17:38
Odkud jste? Z Detroitu. A vy?
:17:43
Z Pittsburghu. Ústøedí Dexmooru.
:17:46
Veškerá výroba bývala tam. Tøi tisíce lidí.
:17:49
Pak jsme byli v Tennessee, až vznikly odbory.
Pak jsme šli sem.

:17:55
Pracovní síla. To byla katastrofa.
:17:58
A vy jste pomohla jak? Pøesto, co si myslíte,
pane...


náhled.
hledat.