I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:17:05
Ne, proboha už ne...
:17:29
Dìkuju. Hlavnì za to, co jste udìlal venku.
:17:32
To je to nejmenší. Nechci tu už žádné potíže.
:17:38
Odkud jste? Z Detroitu. A vy?
:17:43
Z Pittsburghu. Ústøedí Dexmooru.
:17:46
Veškerá výroba bývala tam. Tøi tisíce lidí.
:17:49
Pak jsme byli v Tennessee, až vznikly odbory.
Pak jsme šli sem.

:17:55
Pracovní síla. To byla katastrofa.
:17:58
A vy jste pomohla jak? Pøesto, co si myslíte,
pane...

:18:02
...já se zajímám o ty dìlníky.
:18:06
Fajn, dokažte to.
:18:08
Øeknìte hochùm z Ministerstva, at'jdou velet
místním poldùm.

:18:11
Jestli jste si nevšiml, toto je Mexiko.
:18:13
Nemùžeme na nì prostì tlaèit, aby dodržovali
naše pravidla.

:18:22
Nemusíte na nì tlaèit, paní Thompsonová.
:18:25
Jen jim ukažte dolary. To je vaše práce, ne?
:18:57
Jak jde vyšetøování?

náhled.
hledat.