I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:18:02
...já se zajímám o ty dìlníky.
:18:06
Fajn, dokažte to.
:18:08
Øeknìte hochùm z Ministerstva, at'jdou velet
místním poldùm.

:18:11
Jestli jste si nevšiml, toto je Mexiko.
:18:13
Nemùžeme na nì prostì tlaèit, aby dodržovali
naše pravidla.

:18:22
Nemusíte na nì tlaèit, paní Thompsonová.
:18:25
Jen jim ukažte dolary. To je vaše práce, ne?
:18:57
Jak jde vyšetøování?
:19:01
Dìláme pokroky.
:19:06
Hm. Chutná dobøe. Tìším se na vaše hlášení.
:19:16
Pøíjemný den. Kapitáne.
:19:52
Nìjaké vzkazy?

náhled.
hledat.