I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:34:05
Pane Rhodesi... Douglasi!
:34:08
Mùžete øíci, kdo stojí za tím masakrem
nevinných vesnièanù?

:34:13
Ano. Francisco Valdon. Valdonùv kartel? Co
s nimi?

:34:17
Zbavit se jich jako rakoviny. Jsou hanbou
Mexika.

:34:20
Výbor pro lidská práva oznaèil Valdonùv
kartel za pachatele

:34:23
Do prdele... této brutální masové vraždy.
:34:27
Policejní vyšetøovatelé se nyní...
:34:30
Copak neví, kde je? Brzy ho najdou bez hlavy.
:34:35
Bud'je odvážnej nebo blbej. Obojí.
:34:38
Pøíliš ho nemiluješ, Douglasi. Víš, byl na
ministerstvu zahranièí?

:34:42
Opravdu? Byl fakt dobrej...
:34:48
Lepší než já. Ale horší diplomat.
:34:50
Proè odešel? Nevím.
:34:53
Jednoho dne se naštval a je naštvanej do ted'.
:34:59
Sakra. Ukázal za nás na Valdona...
:35:04
Když ho ted' zmlátí, padne na Valdona vìtší
vina.

:35:08
Bože, jak jsi bezcitný, Douglasi.
:35:12
Jenom upøímný, nezamìòuj to s necitlivostí.
:35:15
Ne, dìkuju. Mám ještì práci.
:35:59
Co vy tady? Zajímalo mì, jestli ještì...

náhled.
hledat.