I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:35:04
Když ho ted' zmlátí, padne na Valdona vìtší
vina.

:35:08
Bože, jak jsi bezcitný, Douglasi.
:35:12
Jenom upøímný, nezamìòuj to s necitlivostí.
:35:15
Ne, dìkuju. Mám ještì práci.
:35:59
Co vy tady? Zajímalo mì, jestli ještì...
:36:02
Jsem tu. Zklamaná?
:36:05
Podívejte, omlouvám se za to ráno. Jsem
trochu pod tlakem,

:36:09
abych zajistila hladký prùbìh akce.
:36:12
Zaènìme znovu, nabídnu vám pøímìøí.
:36:14
Co je to? Je to oficiální dopis od Dexmooru
:36:18
zamìstnancùm. Kdokoliv bude pøistižen jak
pronásleduje pøedáky

:36:21
odborù, bude propuštìn. Teèka. Také souhlasí
s interním vyšetøováním,

:36:25
aby zjistili, kdo vás napadl.
:36:28
Co?
:36:30
Sliby jsou slova a slova jsou jak vítr.
:36:36
Vy to nechápete, že? Ale ano. Vy to nechápete.
:36:40
Tahle fotka je z té demonstrace. To je ten
chlap, co nás napadl.

:36:44
Je to noèní pøedák z Dexmooru, jmenuje se
Zato.

:36:48
Za tímhle stojí Dexmoor, s tím poèítejte.
:36:52
Pane Rhodesi, Dexmoor nemùže dohlížet na
svoje zamìstnance.

:36:56
Pracovali dlouho a tìžce, aby tu vytvoøili
pùmyslové spoleèenství.


náhled.
hledat.