I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:42:19
Je to pøechlastaný...
:42:23
Co tu dìláš? Svíèka je taky v háji.
:42:29
Mᚠnáhradní?
:42:39
Gomez? Jo.
:42:43
Øekl, že Valdon s tím nemá nic spoleèného.
:42:47
Víš co? Já mu vìøím.
:42:53
Jediný, co na nìj máme je, že mu ten tunel
kdysi patøil.

:42:59
Hrajou si s tebou. Mám balistickou zprávu od
Drapera.

:43:05
Zbraò použitá na vesnièany zabila i dva
Valdonovy muže.

:43:11
Byli z drogovýho. Ovìøil jsem to.
:43:18
Valdon je vraždící svinì.
:43:23
Myslíš, že mì to nesere? Taky jsem z vesnice
:43:27
jako ti lidé, co zemøeli.
:43:33
Našli ty chlapy, co vás napadli?
:43:37
Ani nenajdou. To neníjen Dexmoor a dìlníci.
Ale politika, kámo.

:43:43
Vláda chce byznys. Ne odbory, co nemùže
ovládat.

:43:50
Takže je zatím vaše vláda?
:43:53
Jsou za tím všichni. Odbory to projedou.
:43:58
Claudio zùstane tvùj pøítel na veèeøi?

náhled.
hledat.