I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:41:01
To je vše, co k tomu mùžu øíct.
:41:03
Nestaèí.
:41:05
Možná tam vesnièani kopali nový tunel.
:41:09
Zøítil se a ty tøi, co jediní pøežili, zastøelili, aby
je umlèeli.

:41:13
Jste úplnì mimo, pane Rhodesi. Mùj klient
nenajímá ženy ani dìti.

:41:18
Nìkdo použil ten tunel jako høbitov, konec
pøíbìhu.

:41:23
Takže vy chcete, abych uvìøil svini jako je
Valdon.

:41:27
Chlapcùm se nelíbí, jak mluvíte o šéfovi.
:41:30
Když mì zabijí, nikdo nebude dál pátrat a ty
vraždy pøišijí vašemu klientovi.

:41:37
Nebylo by to poprvé.
:41:42
Bolo, zavezte ho zpátky do hotelu.
:41:53
Pane Rhodesi, malá rada...
:41:58
jestli se pøiblížíte pravdì ti lidé vás opravdu
zabijí.

:42:19
Je to pøechlastaný...
:42:23
Co tu dìláš? Svíèka je taky v háji.
:42:29
Mᚠnáhradní?
:42:39
Gomez? Jo.
:42:43
Øekl, že Valdon s tím nemá nic spoleèného.
:42:47
Víš co? Já mu vìøím.
:42:53
Jediný, co na nìj máme je, že mu ten tunel
kdysi patøil.

:42:59
Hrajou si s tebou. Mám balistickou zprávu od
Drapera.


náhled.
hledat.