I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:40:02
Ne, ne, ne...
:40:04
Jsem št'astný, když je nevidím na ulicích.
:40:08
Byli to fet'áci, kteøí po sobì støíleli kvùli dávce.
Koneènì mají svùj cíl.

:40:13
To vás musí høát u srdce.
:40:17
Pojd'me k vìci, pane Rhodesi.
:40:20
Publicita, to je jediné co máte, že?
:40:23
Chcete nadìlat hodnì rozruchu abyste
upoutal.

:40:27
Když se zadaøí.
:40:30
Mùj klient nestojí o publicitu. On ty
kampesinos nezabil...

:40:35
ale i když na to pøijdete, už jste pošpinil jeho
jméno v novinách

:40:39
a to ty hochy velice velice mrzí.
:40:44
Co ten tunel?
:40:47
Nevìøíte, že vás zabijí, že? Jo, hm...
:40:51
Kdyby chtìli, už bych byl mrtvý.
:40:54
Co je to za tunel?
:40:57
Ten tunel zavøeli, když narazili na podzemní
vodu.

:41:01
To je vše, co k tomu mùžu øíct.
:41:03
Nestaèí.
:41:05
Možná tam vesnièani kopali nový tunel.
:41:09
Zøítil se a ty tøi, co jediní pøežili, zastøelili, aby
je umlèeli.

:41:13
Jste úplnì mimo, pane Rhodesi. Mùj klient
nenajímá ženy ani dìti.

:41:18
Nìkdo použil ten tunel jako høbitov, konec
pøíbìhu.

:41:23
Takže vy chcete, abych uvìøil svini jako je
Valdon.

:41:27
Chlapcùm se nelíbí, jak mluvíte o šéfovi.
:41:30
Když mì zabijí, nikdo nebude dál pátrat a ty
vraždy pøišijí vašemu klientovi.

:41:37
Nebylo by to poprvé.
:41:42
Bolo, zavezte ho zpátky do hotelu.
:41:53
Pane Rhodesi, malá rada...
:41:58
jestli se pøiblížíte pravdì ti lidé vás opravdu
zabijí.


náhled.
hledat.