I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:50:00
Proè ho nemùžete najít? To chce èas, vydržte,
pane.

:50:08
Pan Rhodes? Víte nìco o mém synovi? Ano.
:50:11
Snad. Vyšetøuji smrt 27 mexièanù tady a
v Tijuanì.

:50:17
V tom jsou drogy, ne? Možná.
:50:20
Chlapci zmizeli ve stejný den. Ve stejné
oblasti.

:50:24
Vy spojujete mého syna s drogami? Ne. Oba
pøípady jsou neobvyklé.

:50:28
Èas se shoduje. Snad je tu spojitost. To je vše.
:50:32
Mùj syn nemá nic spoleèného s drogami, pane
Rhodesi. Nashle.

:50:49
Jak to jde? Dobøe.
:50:51
Bráchovo auto? Jo.
:50:56
Kde ho našli? U èervené skály.
:51:00
Takže tam on jezdil? Øíkají to.
:51:07
Ty tomu nevìøíš?
:51:11
Každý to tam zná. Jezdí tam plno amatérù.
:51:15
Hledali tam a stejnì vùbec nic nenašli.
:51:20
Kam myslíš, že jel?
:51:23
Sem. To je paráda.
:51:26
Vidíte ty kopce? Jo.
:51:30
To je vražedný místo pro jízdu v hlubokých
korytech.

:51:33
A vidíte tady tu znaèku? Na mapì má jenom
dvì takový místa.

:51:37
Co to ale znamená?
:51:41
Kurevsky neuvìøitelný.

náhled.
hledat.