I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:49:17
Jak èasto mizí dìti za hranicí?
:49:20
Obèas. Ale nikdy dvì na jednou.
:49:24
Co si o tom myslíte? Chcete nìco oznámit?
:49:28
Možná. 27 zaživa pohøbených v den, kdy se
ztratili ti kluci.

:49:35
Asi náhoda. Náhody mì znervózòují...
:49:39
Jak se spojím s tou rodinou?
:49:41
Pan Carterje v Tijuanì. Našli tam auto jeho
syna.

:49:58
V poøádku...
:50:00
Proè ho nemùžete najít? To chce èas, vydržte,
pane.

:50:08
Pan Rhodes? Víte nìco o mém synovi? Ano.
:50:11
Snad. Vyšetøuji smrt 27 mexièanù tady a
v Tijuanì.

:50:17
V tom jsou drogy, ne? Možná.
:50:20
Chlapci zmizeli ve stejný den. Ve stejné
oblasti.

:50:24
Vy spojujete mého syna s drogami? Ne. Oba
pøípady jsou neobvyklé.

:50:28
Èas se shoduje. Snad je tu spojitost. To je vše.
:50:32
Mùj syn nemá nic spoleèného s drogami, pane
Rhodesi. Nashle.

:50:49
Jak to jde? Dobøe.
:50:51
Bráchovo auto? Jo.
:50:56
Kde ho našli? U èervené skály.

náhled.
hledat.