I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:55:09
Pøived' ho. Díky.
:55:31
Tak cos proved? Co?
:55:35
Cos proved, že se provinile ženeš do tohodle
všeho? Myslím, že být

:55:38
policajtem je otrava, ale tvoje práce je jedna
podìlaná zemì za druhou.

:55:43
Masochismus, èlovìèe. Snažíš se nìco
urovnávat. Ale co?

:55:52
Všude, kam jdeš, lidi èekaj, že pøes noc
smeteš nespravedlnost.

:55:58
Ale to nejde.
:56:00
Chápeš to vùbec?
:56:03
Jen mì znervózòují byrokrati a policajti. Jinak
jsem v pohodì.

:56:08
To jistì. Proto mᚠtolik pøátel, co ti klepou na
dveøe. Hej Rhodesi,

:56:12
jdem se bavit! Chceme další pøíšernou
historku, ombre!

:56:19
Tak povídej. Co se dìje?
:56:22
Mᚠdobrou angliètinu.
:56:26
Jak dlouho jsi byl ve státech? Šest sedm let?
:56:31
Žil jsi ilegálnì. Vyhlížel jsi každý nový den.
:56:34
Po èase ses cítil jak ve vìzení nebo ne?
:56:44
Nejsme zas tak moc rozdílní.
:56:49
Já jen nejím fazole.
:56:54
Ještì nìco. Já zatýkám lidi, ale ty
nemùžeš... To tì sere, co?


náhled.
hledat.