I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:16:04
Ano. Methyldioxid, stopy sulfidu chromu.
Chlapci byli pohøbeni

1:16:10
v kontaminované pùdì.
1:16:13
Nìkdo musel ty nebezpeèné chemikálie už
pøed èasem vyvézt na

1:16:17
skládku. Ukážu vám rozbory pùdy, kde byli ti
hoši pohøbeni.

1:16:22
Ale ti chlapci mìli stejné popáleniny jako ti
vesnièani.

1:16:26
Mýlíte se.
1:16:28
Detektiv Castillo mi øekl, že to vidìl.
1:16:31
Vidìl jsem podlitiny, mateøské znaménko.
Možná.

1:16:35
Vy lžete! ...detektiv Castillo...
1:16:37
Castillo vidìl popá... Detektiv Castillo byl
suspendován

1:16:39
a je vyšetøován z pøijímání úplatkù od
Valdonova kartelu.

1:16:46
Exhumujme ta tìla. To asi nebude možné. Byli
spáleni.

1:16:52
Chci si vzít syna domù. Hned.
1:16:55
Pojd'te se mnou. Podepsat papíry.
1:17:31
Dobrý veèer. Co to dìláš?
1:17:38
Nemùžu pít v domì.
1:17:44
Suspendovali tì? Pøekvapení, co?
1:17:48
Madrid. Smrdutý zkurvysyn.
1:17:53
Jednou mu to vytmavím, uvidíš.

náhled.
hledat.