I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:15:34
Co se mu stalo? Vᚠsyn a jeho pøítel Jud
Alexander,

1:15:38
zemøeli na následky støelných zranìní.
1:15:41
Vražednou zbraní byla puška ráže tøicet nula
šest. Vìøíme, že stopy...

1:15:46
Ano? ...vedou k Valdonovi.
1:15:49
Vᚠsyn byl zøejmì svìdkem obchodu s
drogami.

1:15:53
Tihle muži jsou øezníci.
1:15:58
Ti chlapci byli vystaveni smrtelné dávce
methyldioxidu.

1:16:04
Ano. Methyldioxid, stopy sulfidu chromu.
Chlapci byli pohøbeni

1:16:10
v kontaminované pùdì.
1:16:13
Nìkdo musel ty nebezpeèné chemikálie už
pøed èasem vyvézt na

1:16:17
skládku. Ukážu vám rozbory pùdy, kde byli ti
hoši pohøbeni.

1:16:22
Ale ti chlapci mìli stejné popáleniny jako ti
vesnièani.

1:16:26
Mýlíte se.
1:16:28
Detektiv Castillo mi øekl, že to vidìl.
1:16:31
Vidìl jsem podlitiny, mateøské znaménko.
Možná.

1:16:35
Vy lžete! ...detektiv Castillo...
1:16:37
Castillo vidìl popá... Detektiv Castillo byl
suspendován

1:16:39
a je vyšetøován z pøijímání úplatkù od
Valdonova kartelu.

1:16:46
Exhumujme ta tìla. To asi nebude možné. Byli
spáleni.

1:16:52
Chci si vzít syna domù. Hned.
1:16:55
Pojd'te se mnou. Podepsat papíry.

náhled.
hledat.