I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:22:01
Byl jsem pøedák v Dexmooru.
1:22:04
Pracovali jsme týdny, na instalaci nového
zaøízení.

1:22:12
Všichni byli unaveni. Poslal jsem je domù.
1:22:20
Kéž bych šel tenkrát s nimi. Tu noc pøivezli
novou chemikálii.

1:22:26
Nìjak se pokazil ventil a rozlilo se to po zemi.
Musel jsem to vyèistit.

1:22:32
Doprdele!
1:22:35
Ale kvùli volbám do odborù, jsem nevyužil
naše lidi.

1:22:38
Byla to ta nehoda kterou by konkurence
použila proti nám.

1:22:50
Používal jsem vesnièany už døív k vyklizení
nelegální skládky.

1:22:56
Dobøí pracanti. A bydleli dost daleko, aby o
tom s nikým nemluvili.

1:23:02
Mìl jsem jenom pár hodin.
1:23:06
Pojd'te, nemáme moc èasu.
1:23:18
Tak jsem je najal. Pak jsem zavolal pana
Logena.

1:23:23
Co tu dìlají? Aby vidìl, jak dobrou práci...
1:23:26
To je v poøádku, neøeknou to. Ty idiote, mají to
na sobì.

1:23:30
Já nevìdìl, že je to jed.
1:23:55
Mám je zastavit?

náhled.
hledat.