I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:21:08
Ve jménu otce i syna i ducha svatého Amen.
1:21:18
Jamesi, Umberto ti nìco øekne.
1:21:36
Co se vám stalo?
1:21:39
Hrozné vìci.
1:21:42
Potøebuju oèistit svìdomí.
1:21:45
Tak, aby mì mohli pohøbít u mé rodiny.
1:21:48
Pán odpouští tìm, kteøí se polepší. Zprostìte
se svých høíchù, mluvte.

1:22:01
Byl jsem pøedák v Dexmooru.
1:22:04
Pracovali jsme týdny, na instalaci nového
zaøízení.

1:22:12
Všichni byli unaveni. Poslal jsem je domù.
1:22:20
Kéž bych šel tenkrát s nimi. Tu noc pøivezli
novou chemikálii.

1:22:26
Nìjak se pokazil ventil a rozlilo se to po zemi.
Musel jsem to vyèistit.

1:22:32
Doprdele!
1:22:35
Ale kvùli volbám do odborù, jsem nevyužil
naše lidi.

1:22:38
Byla to ta nehoda kterou by konkurence
použila proti nám.

1:22:50
Používal jsem vesnièany už døív k vyklizení
nelegální skládky.

1:22:56
Dobøí pracanti. A bydleli dost daleko, aby o
tom s nikým nemluvili.


náhled.
hledat.