I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:20:07
Tady Rhodes. Otèe?
1:20:16
Kde?
1:20:19
Nejpozdìji za deset minut.
1:20:50
Kde najdu Otce Pereze? Támhle pane.
1:20:54
Dìkuji.
1:21:08
Ve jménu otce i syna i ducha svatého Amen.
1:21:18
Jamesi, Umberto ti nìco øekne.
1:21:36
Co se vám stalo?
1:21:39
Hrozné vìci.
1:21:42
Potøebuju oèistit svìdomí.
1:21:45
Tak, aby mì mohli pohøbít u mé rodiny.
1:21:48
Pán odpouští tìm, kteøí se polepší. Zprostìte
se svých høíchù, mluvte.


náhled.
hledat.