I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:31:23
Chtìli jsme je osvobodit, postøíleli se tu.
1:32:12
To, ne...
1:32:20
Kapitáne, byla to Valdonova práce?
1:32:22
Bylo to strašné. Valdon unesl pana Rhodese a
Otce Pereze.

1:32:27
Pøi jejich záchranì pan Rhodes a knìz byli
zabiti drogovými dealery.

1:32:35
Dva z mých mužù jsou také mrtví a tøetí tìžce
zranìn.

1:32:40
Máme tøi Valdonovy muže, zbytek utekl.
1:32:44
Myslím, že náèelník Fuentes vydá prohlášení.
1:32:47
Náèelníku, øeknìte... Já ne, ale detektiv
Castillo rád.

1:32:55
Jsme napadeni kapitánem Madridem a jeho
muži.

1:32:58
Zabili Otce Pereze a Zata po zpovìdi, kterou
jste slyšeli.


náhled.
hledat.