I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:32:12
To, ne...
1:32:20
Kapitáne, byla to Valdonova práce?
1:32:22
Bylo to strašné. Valdon unesl pana Rhodese a
Otce Pereze.

1:32:27
Pøi jejich záchranì pan Rhodes a knìz byli
zabiti drogovými dealery.

1:32:35
Dva z mých mužù jsou také mrtví a tøetí tìžce
zranìn.

1:32:40
Máme tøi Valdonovy muže, zbytek utekl.
1:32:44
Myslím, že náèelník Fuentes vydá prohlášení.
1:32:47
Náèelníku, øeknìte... Já ne, ale detektiv
Castillo rád.

1:32:55
Jsme napadeni kapitánem Madridem a jeho
muži.

1:32:58
Zabili Otce Pereze a Zata po zpovìdi, kterou
jste slyšeli.

1:33:01
Kapitáne Madride... Kapitáne Madride, jste
zatèen.

1:33:10
Náèelníku, jak to vysvìtlíte?
1:33:21
Ano, dobøe, tak to je opravdu dùkaz.
1:33:24
Ano, prosím jo ve vazbì, jo.
1:33:33
Posloužil jsem jim, víte?
1:33:40
Moje žena sem nikdy nechtìla.
1:33:44
Øíkala že nechce do tøetího svìta.
1:33:59
Ne! Prosím ne! Prosím ne, prosím, prosím. Já
jsem nevinný.


náhled.
hledat.