Michel Vaillant
prev.
play.
mark.
next.

:00:10
E
:00:10
En
:00:10
Enj
:00:10
Enjo
:00:10
Enjoy
:00:11
Enjoy a
:00:11
Enjoy an
:00:11
Enjoy ano
:00:11
Enjoy anot
:00:11
Enjoy anoth
:00:11
Enjoy anothe
:00:11
Enjoy another
:00:12
Enjoy another f
:00:12
Enjoy another fi
:00:12
Enjoy another fin
:00:12
Enjoy another fine
:00:12
Enjoy another fine t
:00:12
Enjoy another fine tr
:00:12
Enjoy another fine tra
:00:13
Enjoy another fine tran
:00:13
Enjoy another fine trans
:00:13
Enjoy another fine transl
:00:13
Enjoy another fine transla
:00:13
Enjoy another fine translat
:00:13
Enjoy another fine translati
:00:13
Enjoy another fine translatio
:00:13
Enjoy another fine translation
:00:14
Enjoy another fine translation b
:00:14
Enjoy another fine translation by
:00:14
Enjoy another fine translation by t
:00:14
Enjoy another fine translation by th
:00:14
Enjoy another fine translation by the
:00:14
Enjoy another fine translation by the s
:00:14
Enjoy another fine translation by the sp
:00:15
Enjoy another fine translation by the spi
:00:15
Enjoy another fine translation by the spir
:00:15
Enjoy another fine translation by the spiri
:00:15
Enjoy another fine translation by the spirit
:00:15
Enjoy another fine translation by the spirit w
:00:15
Enjoy another fine translation by the spirit wh
:00:15
Enjoy another fine translation by the spirit who
:00:16
Enjoy another fine translation by the spirit who w
:00:16
Enjoy another fine translation by the spirit who wa
:00:16
Enjoy another fine translation by the spirit who was
:00:16
Enjoy another fine translation by the spirit who was u
:00:16
Enjoy another fine translation by the spirit who was un
:00:16
Enjoy another fine translation by the spirit who was una
:00:16
Enjoy another fine translation by the spirit who was unaf
:00:17
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafr
:00:17
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafra
:00:17
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafrai
:00:17
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid
:00:17
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid t
:00:17
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to
:00:17
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to t
:00:18
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to tr
:00:18
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try
:00:18
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try a
:00:18
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try an
:00:18
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and
:00:18
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and w
:00:18
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and wa
:00:19
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was
:00:19
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was t
:00:19
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was th
:00:19
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the
:00:19
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the f
:00:19
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the fi
:00:19
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the fir
:00:20
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the firs
:00:20
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first
:00:20
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first t
:00:20
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to
:00:20
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to l
:00:20
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to le
:00:20
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to lea
:00:21
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to lear
:00:21
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn
:00:21
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn t
:00:21
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to
:00:21
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to f
:00:21
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fl
:00:21
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly
:00:22
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly!
:00:22
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly!
H

:00:22
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly!
Hi

:00:22
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly!
Hig

:00:22
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly!
High

:00:22
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly!
High,

:00:22
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly!
High, h

:00:23
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly!
High, hi

:00:23
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly!
High, hig

:00:23
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly!
High, high

:00:23
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly!
High, high,

:00:23
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly!
High, high, h

:00:23
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly!
High, high, hi

:00:23
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly!
High, high, hig

:00:23
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly!
High, high, high

:00:24
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly!
High, high, high.

:00:24
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly!
High, high, high..

:00:24
Enjoy another fine translation by the spirit who was unafraid to try and was the first to learn to fly!
High, high, high...

:00:27
ÞÐÎÏÀÊÎÐÏ
ïðåäñòàâÿ

:00:40
Ñèãàìîð Ñòåâíåí
:00:45
Ïèòúð Éúíãáëúä Õèëñ
:00:51
Æàí-Ïèåð Êàñåë
:00:56
Äàÿí Êðóãåð
:01:00
Áåàòðèñ Àæíåí
:01:05
Ëèçà Áàðáóêà
:01:09
Ôèëèï Áà
:01:14
Ïî ìîòèâè îò êîìèêñà
"Ìèøåë Âàéàí"

:01:18
Ñöåíàðèñòè:
Ëþê Áåñîí è Æèë Ìàëåíñîí

:01:32
Ì
:01:33
ÌÈ
:01:34
ÌÈØ
:01:34
ÌÈØÅ
:01:35
ÌÈØÅË
:01:35
ÌÈØÅË Â
:01:36
ÌÈØÅË ÂÀ
:01:37
ÌÈØÅË ÂÀÉ
:01:37
ÌÈØÅË ÂÀÉÀ
:01:38
ÌÈØÅË ÂÀÉÀÍ
:01:40
Îò 25 ãîäèíè íàñàì...
:01:42
...äâà àâòîìîáèëîñòðîèòåëíè êîíöåðíà...
:01:45
...âîäÿò æåñòîêà âîéíà ïî âñè÷êè ïèñòè íà ñâåòà...
:01:47
Òåõíèòå îðúäèÿ ñà:
:01:51
îòáîðà íà Âàéàí...
:01:56
è îòáîðà íà Ëèäåð.

prev.
next.