Michel Vaillant
prev.
play.
mark.
next.

:01:00
Áåàòðèñ Àæíåí
:01:05
Ëèçà Áàðáóêà
:01:09
Ôèëèï Áà
:01:14
Ïî ìîòèâè îò êîìèêñà
"Ìèøåë Âàéàí"

:01:18
Ñöåíàðèñòè:
Ëþê Áåñîí è Æèë Ìàëåíñîí

:01:32
Ì
:01:33
ÌÈ
:01:34
ÌÈØ
:01:34
ÌÈØÅ
:01:35
ÌÈØÅË
:01:35
ÌÈØÅË Â
:01:36
ÌÈØÅË ÂÀ
:01:37
ÌÈØÅË ÂÀÉ
:01:37
ÌÈØÅË ÂÀÉÀ
:01:38
ÌÈØÅË ÂÀÉÀÍ
:01:40
Îò 25 ãîäèíè íàñàì...
:01:42
...äâà àâòîìîáèëîñòðîèòåëíè êîíöåðíà...
:01:45
...âîäÿò æåñòîêà âîéíà ïî âñè÷êè ïèñòè íà ñâåòà...
:01:47
Òåõíèòå îðúäèÿ ñà:
:01:51
îòáîðà íà Âàéàí...
:01:56
è îòáîðà íà Ëèäåð.
:02:00
... Âîäà÷ å íîìåð 13...
:02:05
...Ìèøåë Âàéàí...
:02:06
...Ìèøåë Âàéàí...
:02:08
...Ìèøåë Âàéàí...
:02:14
...Íåâåðîÿòíà íàäïðåâàðà!...
:02:17
...Ñåäåìäåñåòàòà ãîäèøíèíà íà "24 ÷àñà Ëüî Ìàí"...
:02:28
...Ìèøåë Âàéàí àòàêóâà!...
:02:30
...Ñáëúñúê...
:02:36
...Îùå åäèí ñáëúñúê!...

prev.
next.