Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:01:12
SEABISCUIT - Dupot koní
---
(Lodní suchar)

:01:23
Øíkali tomu auto pro každého.
:01:26
Henry Ford tomu øíkal
auto pro "masy."

:01:32
Dobøe fungovalo a bylo jednoduché,
stejnì jako vᚠšicí stroj
nebo jako litinová kamna.

:01:39
Nauèili jste se øídit jej
za jediný den,

:01:43
a mohli jste ho mít v jakékoliv barvì
pokud to byla èerná.

:01:50
Výroba prvních Fordù modelu T,
trvala 13 hodin.

:01:56
Bìhem pìti let vyrábìl Ford
auto každých 90 sekund.

:02:03
Nejdùležitìjším vynálezem samozøejmì
nebyl samotný automobil,
ale výrobní linka, na které se vyrábìl.

:02:10
Velice brzy se i v jiných odvìtvích
zaèaly požívat podobné postupy.

:02:14
Švadleny se staly pøišívaèkami knoflíkù.
:02:17
Truhláøi jen maèkali èudlíky.
:02:21
Byl to zaèátek a konec fantazie...
:02:25
a to vše najednou.
:02:39
Howarde?
:02:43
- Charlesi, mluvím s tebou.
- Hmm?

:02:45
Potøebují dráty jeden jako druhý
Tak by je mìli vyrábìt lepší.

:02:50
Jo? A co tu teda dìláš?

náhled.
hledat.