Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:02:03
Nejdùležitìjším vynálezem samozøejmì
nebyl samotný automobil,
ale výrobní linka, na které se vyrábìl.

:02:10
Velice brzy se i v jiných odvìtvích
zaèaly požívat podobné postupy.

:02:14
Švadleny se staly pøišívaèkami knoflíkù.
:02:17
Truhláøi jen maèkali èudlíky.
:02:21
Byl to zaèátek a konec fantazie...
:02:25
a to vše najednou.
:02:39
Howarde?
:02:43
- Charlesi, mluvím s tebou.
- Hmm?

:02:45
Potøebují dráty jeden jako druhý
Tak by je mìli vyrábìt lepší.

:02:50
Jo? A co tu teda dìláš?

náhled.
hledat.