Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:02:02
כמובן שההמצאה האמיתית, לא הייתה
...המכונית, אלא המכונה שיצרה אותה

:02:09
,לא הרבה זמן לאחר מכן
.חברות אחרות, השתמשו באותה השיטה

:02:14
היה נראה שזה נעשה
.עניין שבשגרה

:02:17
מייצרי רהיטים, הפכו
.במהרה לעובדי מפעל

:02:21
זאת הייתה ההתחלה
.והסוף של דמיון

:02:25
.הכל באותו הזמן
:02:29
ניו יורק - 1910
:02:43
.צ'ארלס, אני מדבר אליך
:02:45
,חסרה להם הקרן
.כמו לאחרים

:02:47
.לא
.אלה הם הטובים ביותר שיש

:02:50
?כן, ואז מה תעשה

תצוגה.
הבא.