Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:04:15
.זו הייתה אדמה של הזדמנויות
:04:19
המדינה הצטמקה, והחיים
.התחילו לצמוח בדרום

:04:23
.לכל אדם ששאף למשהו
:04:27
...הרכבת הייתה גדולה דייה
:04:29
למי שהיה לו את
.האומץ לעלות עליה

:04:31
.זכה באוצר אמיתי
:04:34
האוורד, אופניים. S. C
:04:43
.יום טוב, אדוני
:05:30
.הדבר המזורגג התפוצץ לי
:05:32
?מה
:05:33
.מכונית על קיטור
.עשן מכל כיוון

:05:37
?אתה יכול לתקן אותה
:05:44
!ברור
:05:46
!בטח שאני יכול

תצוגה.
הבא.