Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:05:30
.הדבר המזורגג התפוצץ לי
:05:32
?מה
:05:33
.מכונית על קיטור
.עשן מכל כיוון

:05:37
?אתה יכול לתקן אותה
:05:44
!ברור
:05:46
!בטח שאני יכול
:06:21
.זוהי! מכונה מדהימה
:06:24
,יש לה מערכת חימום
.שמחממת בעזרת דוד חימום ענקי

:06:30
בעצם, היא כמו
.קטר קטן

:06:33
.תודה
:06:34
.ובכן, עשיתי כמה שיפורים
:06:37
,זה לא היה הדוד חימום שהתפוצץ
.זה היה שסתום הניקוי

:06:39
ועם כזה לחץ היא נוסעת
.במהירות 65 קמ"ש

:06:42
?ברצינות-
!כן-

:06:44
ואם תאיץ את המנוע
...אתה תגיע למשהו כמו

:06:47
.שמונים, תשעים קמ"ש
:06:49
?בטוח-
.ב100 אחוז-

:06:51
...ומה שיפה פה, מר קופלין
:06:53
...לא צריך לטפח אותו
...לא צריך לייצב אותו

:06:55
,ואלא אם כן אתה שובר אותה לגמרי
.היא לא תמות ותלך לך במקום


תצוגה.
הבא.