Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:10:06
.קדימה
:10:10
.עצור
:10:21
.זהו זה
:10:34
.אתה לא קונה סוס
:10:35
?למה לא
.הוא רגוע מאוד

:10:38
.בגלל שהוא בן 16
:10:40
?אז
:10:42
...אז
:10:43
.הוא צריך לשמוע על זה
:10:47
.בסדר
:10:52
.בסדר. שקט
:10:56
.דיקנסון
:11:01
איננו יודעים לעולם
...עד כמה אנחנו גבוהים

:11:05
.אני יודע את זה
:11:07
.אני יודע
:11:09
...ובכן
:11:12
איננו יודעים לעולם
...עד כמה אנחנו גבוהים

:11:15
.עד שאנו מודים בזה
:11:16
!יופי
:11:18
.יפה מאוד ג'ון
:11:19
,ואז אם תכננו את ההצעות שלנו כראוי
.אנחנו נהיים גבוהים עד השמים

:11:33
...הגבורה-
.כן-

:11:36
...הגבורה
:11:39
.הגבורה שלנו, תהיה דבר יום-יומי
:11:45
.זהו זה
:11:46
...לא ניתן לעיוות של העולם
:11:50
.ולפחד, להיות מלכינו
:11:59
,אתה צריך לרכוב עליו
.אתה הוא המשורר פה


תצוגה.
הבא.