Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:19:02
!תעזוב אותי! תעזוב אותי
:19:13
!תעזוב אותי
:19:22
?בראש! על זה שאתה מפסיד בתחרות
.עדיף כבר שתיפול וזהו

:19:25
.הנה
:19:28
!קדימה, תעמיס את אלה
!כל אחד מהם

:19:31
!בראש, לעזאזל
:19:40
.לא, ביל, אני לא הולך לעשות את זה
.מספיק עם המטענים

:19:44
.ובכן, זה לא יכול להיות רע יותר
:19:47
...תראה, אם זה ימשיך ככה
:19:51
.ביל אנחנו נהיה בסדר
!באמת

:19:55
.טוב
:19:56
.נתראה בעיר
:20:06
,פרנקי, קדימה
.יש יום יפה בחוץ

:20:10
?למה שלא תלך לדוג או משהו
:20:12
.אני קורא
:20:14
.תקרא כשירד גשם
:20:16
בוא אני אלמד אותך
.איך לנסוע במשאית

:20:18
כבר לימדת אותי
.איך לנסוע במשאית

:20:22
?מה אתה קורא
:20:24
.פלאש גורדון
:20:26
,באמת, אבא
.זה על העתיד

:20:37
אנחנו נהיה
.בסאן פרנסיסקו ביום רביעי


תצוגה.
הבא.