Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:31:23
,טוב ג'וני, אני מפגר קצת מאחור
.חייב לזוז

:31:40
...היה הייתה פעם, נסיכה מסאהיב
:31:44
היא ישבה כאן. פחות או יותר
.כמו שאני יושב

:31:47
MegaloMania Tree: תורגם משמיעה ע"י
:31:56
!לעזאזל
:32:00
?נסיכה מסאהיב
:32:01
.זה נהדר
?אתה המצאת את זה

:32:05
.שחכתי חלק
:32:08
.זה יפהפה-
.לא-

:32:11
.לא, את יפהפייה
:32:13
,אל תגיד את זה
.אתה תשלם לי

:32:19
...אז, אתה רוצה ש
...אתה יודע

:32:25
.שנתחיל
:32:28
?בטח, למה לא
:32:47
?איך אתה מפספס דבר כזה
:32:48
,אני מפגר קצת מאחור
.אני זז

:32:52
?אתה עיוור
:32:59
?אתה בסדר

תצוגה.
הבא.