Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:30:00
אני אקח אותו
:30:03
.אמרתי שאני אקח אותו
:30:04
.יש לו רגל שבורה
:30:07
,אתה תירה בו בכל מקרה
.אני אחסוך לך את הכדור

:30:15
.בסדר, תנו לו ללכת
:30:32
.ילד טוב
:30:39
.ילד טוב
:31:23
,טוב ג'וני, אני מפגר קצת מאחור
.חייב לזוז

:31:40
...היה הייתה פעם, נסיכה מסאהיב
:31:44
היא ישבה כאן. פחות או יותר
.כמו שאני יושב

:31:47
MegaloMania Tree: תורגם משמיעה ע"י
:31:56
!לעזאזל

תצוגה.
הבא.