Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:46:09
!קדימה! קדימה
:46:12
!קדימה, בני זונות
:46:25
!קדימה
:46:29
!קדימה בני זונות דפוקים
:46:31
!אני אקרע את כולכם, קדימה
:47:01
.אני לא מפחד ממך
:47:05
.בטח
:47:07
.אני יודע
:47:10
.אני יודע מה אתה רוצה
:47:19
?אתה רעב
:47:27
.כן
:47:29
.אני בטוח שכן
:47:33
.קדימה
:47:35
.קדימה
:47:52
...למה שלא תעשה סיבוב
:47:55
?תראה לזקנים האלה מזה-
.אין בעיה-

:47:59
רד פולארד, אדון
.וגברת האוורד


תצוגה.
הבא.