Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:45:00
המתחרים הגדולים היו
.חלקלקים, הם היו ללא רבב

:45:06
...ולבסוף, כשהוא התחרה נגדם
:45:07
הוא עשה בדיוק
...את מה שהם לימדו אותו לעשות

:45:11
.להפסיד
:45:14
.מה בדיוק אתה רוצה
:45:18
.זהו ספיריט-
.אפשר לראות-

:45:23
?אפשר לרכב עליו
:45:25
.בהחלט
:45:30
.בסופו של דבר
:45:33
.אסור לך להיות רגיש כלפיו
:45:36
.הבנתי
:45:37
.לא, ברצינות
:45:39
.אני בסדר
:45:49
.אלוהים אדירים
:45:51
.הסוס מטורף
:46:09
!קדימה! קדימה
:46:12
!קדימה, בני זונות
:46:25
!קדימה
:46:29
!קדימה בני זונות דפוקים
:46:31
!אני אקרע את כולכם, קדימה

תצוגה.
הבא.