Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:49:00
?איך תעשה את זה
:49:10
?עד מתי אתה רוצה שאני אקח אותו
:49:13
.עד שהוא עוצר
:49:15
.בסדר
:49:18
.זה נשמע כמו חתיכת טיול
:49:21
.מקווה שכך
:49:42
.יופי
:49:45
.קדימה ילדון
:49:51
!בדיוק
:50:24
.בוא נראה למה אתה מסוגל
:50:26
.זהו זה
:50:38
!אלוהים
.אתה חיה מדהימה

:50:44
אז אתם מעוניינים
בעוד הפתעות?- אל ליו נטו ורק


תצוגה.
הבא.