Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:50:24
.בוא נראה למה אתה מסוגל
:50:26
.זהו זה
:50:38
!אלוהים
.אתה חיה מדהימה

:50:44
אז אתם מעוניינים
בעוד הפתעות?- אל ליו נטו ורק

:51:07
?אתה יכול להיכנס פנימה, אתה יודע
:51:09
.אני בסדר, תודה
:51:10
.כן, אתה נראה בסדר
:51:13
.לא, ברצינות, אני בסדר
:51:16
.בסדר
:51:18
.עשה כרצונך
:51:31
.ברוכים הבאים
:51:46
.תודה-
.בבקשה-

:51:59
.זה בסדר

תצוגה.
הבא.