Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:51:07
?אתה יכול להיכנס פנימה, אתה יודע
:51:09
.אני בסדר, תודה
:51:10
.כן, אתה נראה בסדר
:51:13
.לא, ברצינות, אני בסדר
:51:16
.בסדר
:51:18
.עשה כרצונך
:51:31
.ברוכים הבאים
:51:46
.תודה-
.בבקשה-

:51:59
.זה בסדר
:52:02
.אני לא כ"כ רעב
:52:05
?בטוח שלא
:52:08
.אכלתי הרבה
:52:15
.זה בסדר
:52:17
.עדיף שתהיה חזק מאשר עדין
:52:42
,הם קראו לזה הקלה
.אבל זה היה הרבה יותר מזה

:52:47
...היו לזה הרבה שמות
:52:48
. NRA, WPA, CCC
:52:53
אבל כולם עבדו
.למען אותה מטרה

:52:58
,בפעם הראשונה, אחרי הרבה זמן
.למישהו היה אכפת


תצוגה.
הבא.