Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:52:02
.אני לא כ"כ רעב
:52:05
?בטוח שלא
:52:08
.אכלתי הרבה
:52:15
.זה בסדר
:52:17
.עדיף שתהיה חזק מאשר עדין
:52:42
,הם קראו לזה הקלה
.אבל זה היה הרבה יותר מזה

:52:47
...היו לזה הרבה שמות
:52:48
. NRA, WPA, CCC
:52:53
אבל כולם עבדו
.למען אותה מטרה

:52:58
,בפעם הראשונה, אחרי הרבה זמן
.למישהו היה אכפת

:53:04
,בפעם הראשונה
...אחרי הרבה זמן

:53:07
.לא היית לבד יותר

תצוגה.
הבא.