Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:55:42
.מאוד שקט שם בפנים
:55:45
?מה עשית
:55:47
.לכי תראי
:56:16
אוקיי. הוא לא ניצח
...במרוץ הראשון שלו

:56:19
אבל אתה חייב לראות
.מה הוא יכול לעשות

:56:22
צריך להביא אותו ל52 קמ"ש
.ולהרפות קצת

:56:27
?להרפות קצת
:56:28
.כן, הוא סוס מירוץ
:56:37
!קדימה
:56:44
!קדימה
:56:48
אני יודע שאתה יכול
לעשות יותר טוב מזה, בוא נראה להם

:56:55
?איך הוא נראה
:56:57
.ישן

תצוגה.
הבא.