Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:56:16
אוקיי. הוא לא ניצח
...במרוץ הראשון שלו

:56:19
אבל אתה חייב לראות
.מה הוא יכול לעשות

:56:22
צריך להביא אותו ל52 קמ"ש
.ולהרפות קצת

:56:27
?להרפות קצת
:56:28
.כן, הוא סוס מירוץ
:56:37
!קדימה
:56:44
!קדימה
:56:48
אני יודע שאתה יכול
לעשות יותר טוב מזה, בוא נראה להם

:56:55
?איך הוא נראה
:56:57
.ישן
:57:00
!קדימה, בוא נראה להם מה זה
קדימה

:57:29
.הנה, אתה יכול, קדימה
:57:44
?היה מהיר
:57:46
.כן-
?עד כמה מהיר-

:57:50
הסוס שלך הרג שבר את
.השיא של המסלול ב10 מאיות

:57:58
לפעמים הם, הם, צמאים
.למעט תחרות


תצוגה.
הבא.