Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:05:13
...בסופו של דבר
1:05:16
,אלה לא היו השכרים, או הדרכים
.או הגשרים והפארקים

1:05:21
או המנהרות, או אלפי
...פרוייקטים אחרים

1:05:24
שנעשו באותם שנים
1:05:27
.זה היה יותר בלתי נראה מזה
1:05:30
,גברים שהיו שבורים שנה לפני כן
1:05:32
.פתאום הרגישו שהם השתקמו
1:05:35
,גברים ששקטו
.פתאום הרגישו את קולם

1:05:39
ובכן, אני רק חושב
.שלסוס הזה יש הרבה מה להראות

1:05:41
,הוא אולי היה בתחתית
.אבל הוא לא נשאר בחוץ

1:05:43
,הוא אולי איבד את כוחותיו
.אבל הוא לא נתן לזה להרוס אותו

1:05:47
כולם יכולים ללמוד
.דבר או שניים מהבחור הזה

1:05:49
אה ודרך אגב, הוא לא חושב
.שהוא קטן

1:05:51
הוא חושב שהוא
.הסוס הכי גדול שם

1:05:53
אז יש לך תוכניות גדולות
?עבור הסוס הקטן הזה

1:05:56
,כן, תבין, לפעמים הבחור הקטן
...שדרך אגב לא יודע שהוא כזה

1:06:00
.יכול לעשות דברים גדולים
1:06:04
,תבינו, זהו לא קו הסיום
1:06:07
.העתיד הוא קו הסיום
1:06:09
וביסקיט הוא בדיוק
.הסוס שיוביל אותנו לשם

1:06:11
.הסוס שיוביל אותנו לשם
1:06:14
.באמת הפכת אותי למאמין, מר האורד
1:06:16
זוהי השעה בשביל
.שהזקנים יפסידו בכבוד

1:06:18
,420דולר
...למען האמת

1:06:20
.הפסידו במירוץ מסכן אחד
1:06:23
.והרוויחו קצת פחות
1:06:26
ועוד דברים אחד שאני
...חייב להגיד, מר האוורד

1:06:28
.תודה על השמפניה
1:06:30
.אין בעד מה
1:06:32
?ראית את החלק המרכזי
1:06:33
.לא, עדיין לא-
.אז תסתכל-

1:06:35
הסוס שלך מוכר את
.כל המקומות הזולים

1:06:47
.אלוהים
1:06:50
מה חושבים האנשים
?על הזה באדום

1:06:51
אם אתם רוצים אתם יכולים לשים כבר
.את ההימורים עלי


תצוגה.
הבא.