Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:04:03
,זהו זה חבר
.מתקדמים יופי

1:04:06
.זה יפה מאוד
1:04:09
,אנחנו בסדר
.אין סיבה לדאוג

1:04:13
,יש לנו את כל הזמן שבעולם
.קדימה חבר

1:04:17
.יפה ורגוע
1:04:20
.בדיוק ככה
1:04:24
?מה אתה חושב
1:04:26
?אתה מוכן לזוז
1:04:28
,אז תזוז
.ילד, תזוז

1:05:13
...בסופו של דבר
1:05:16
,אלה לא היו השכרים, או הדרכים
.או הגשרים והפארקים

1:05:21
או המנהרות, או אלפי
...פרוייקטים אחרים

1:05:24
שנעשו באותם שנים
1:05:27
.זה היה יותר בלתי נראה מזה
1:05:30
,גברים שהיו שבורים שנה לפני כן
1:05:32
.פתאום הרגישו שהם השתקמו
1:05:35
,גברים ששקטו
.פתאום הרגישו את קולם

1:05:39
ובכן, אני רק חושב
.שלסוס הזה יש הרבה מה להראות

1:05:41
,הוא אולי היה בתחתית
.אבל הוא לא נשאר בחוץ

1:05:43
,הוא אולי איבד את כוחותיו
.אבל הוא לא נתן לזה להרוס אותו

1:05:47
כולם יכולים ללמוד
.דבר או שניים מהבחור הזה

1:05:49
אה ודרך אגב, הוא לא חושב
.שהוא קטן

1:05:51
הוא חושב שהוא
.הסוס הכי גדול שם

1:05:53
אז יש לך תוכניות גדולות
?עבור הסוס הקטן הזה

1:05:56
,כן, תבין, לפעמים הבחור הקטן
...שדרך אגב לא יודע שהוא כזה


תצוגה.
הבא.