Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:03:02
.בסדר
1:03:03
...לא הייתי מזמן אצל רופא השיניים
1:03:08
.ואני זקוק לקצת כסף
1:03:11
.זה בסדר
1:03:13
אני לא יודע
.מתי אני אוכל לשלם לך חזרה

1:03:15
,אני מתכוון, שכשננצח
.כשננצח, אני אחזיר לך

1:03:20
אם אתה עדין
.רוצה שאני ארכב

1:03:23
.כמובן שאני רוצה שאתה תרכב
1:03:29
?כמה אתה צריך
1:03:35
.10דולר
1:03:38
.הנה
1:03:46
.זה בסדר
1:03:52
.תודה
1:03:54
.אני מעריך את זה מאוד
1:04:03
,זהו זה חבר
.מתקדמים יופי

1:04:06
.זה יפה מאוד
1:04:09
,אנחנו בסדר
.אין סיבה לדאוג

1:04:13
,יש לנו את כל הזמן שבעולם
.קדימה חבר

1:04:17
.יפה ורגוע
1:04:20
.בדיוק ככה
1:04:24
?מה אתה חושב
1:04:26
?אתה מוכן לזוז
1:04:28
,אז תזוז
.ילד, תזוז


תצוגה.
הבא.