Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:02:00
,הוא הכשיל אותי, טום
?מה יכולתי לעשות

1:02:03
.הוא חתך אותי
1:02:08
!הוא הכשיל אותי
1:02:10
...בני
1:02:15
?למה אתה כועס כ"כ
1:02:28
.עד שיהיה לנו טלפון
1:02:29
,אנחנו נתקשר אליך כל שבוע
.ונגיד לך איפה אנחנו

1:02:45
.יש לך מתת
1:02:47
.יש לך מתת
1:02:56
.אני צריך לשאול ממך קצת כסף
1:03:02
.בסדר
1:03:03
...לא הייתי מזמן אצל רופא השיניים
1:03:08
.ואני זקוק לקצת כסף
1:03:11
.זה בסדר
1:03:13
אני לא יודע
.מתי אני אוכל לשלם לך חזרה

1:03:15
,אני מתכוון, שכשננצח
.כשננצח, אני אחזיר לך

1:03:20
אם אתה עדין
.רוצה שאני ארכב

1:03:23
.כמובן שאני רוצה שאתה תרכב
1:03:29
?כמה אתה צריך
1:03:35
.10דולר
1:03:38
.הנה
1:03:46
.זה בסדר
1:03:52
.תודה
1:03:54
.אני מעריך את זה מאוד

תצוגה.
הבא.