Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:01:03
!קדימה-
?מה אתה עושה-

1:01:05
.אני אעיף אותך מהמסלול
1:01:10
,אתה נהנה מזה
?בן זונה

1:01:17
?אתה אוהב את המעקה
1:01:32
"סילבר טראז'ר נכנס פנימה"
1:01:37
"סליבר טראז'ר נכנס פנימה"
1:01:37
סילבר טראז'ר"
"...עומד לנצח

1:01:41
"סילבר טראז'ר מנצח"
1:01:49
?על מה חשבת לעזאזל
1:01:50
?הוא הכשיל אותי, מה יכולתי לעשות
1:01:52
?לתת לו לצאת מזה בשלום
1:01:53
,כמובן
.כשהוא ארבעים לאחד

1:01:55
!הוא כמעט העיף אותי על המסלול
1:01:57
?באמת
1:01:58
.תראה, הייתה לנו תוכנית
1:02:00
,הוא הכשיל אותי, טום
?מה יכולתי לעשות

1:02:03
.הוא חתך אותי
1:02:08
!הוא הכשיל אותי
1:02:10
...בני
1:02:15
?למה אתה כועס כ"כ
1:02:28
.עד שיהיה לנו טלפון
1:02:29
,אנחנו נתקשר אליך כל שבוע
.ונגיד לך איפה אנחנו

1:02:45
.יש לך מתת
1:02:47
.יש לך מתת
1:02:56
.אני צריך לשאול ממך קצת כסף

תצוגה.
הבא.