Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:23:13
.תראה, רוב הנזק נעשה ברגל
:23:15
?מה, כ"כ רע
:23:19
...יש לו
.שברים ב11 או 12 מקומות

:23:22
.אנחנו נצטרך לנתח אותו
:23:25
.נחיה ונראה מה יהיה
:24:07
.סיימנו
:24:09
.הוא לא יכול לרוץ
.אבל הוא יחזור ללכת

:24:15
?לרוץ
:24:17
.הוא לא יוכל לרוץ
:24:18
?אתה בטוח
:24:19
,הוא לא יוכל לרוץ
.אבל הוא ילך

:24:22
.ביי
:24:24
.תודה
:24:31
.היית צריך לראות את הבחור השני
:24:34
.אתה תהיה בסדר
:24:35
בעוד כמה חודשים, אתה
.תרוץ כמו סוס

:24:40
אני הוא זה
?שממציא את הסיפור, זוכר

:24:44
.כן
:24:47
.כן, אולי ייקח קצת זמן
:24:53
...תראה
:24:55
אני חושב שכדאי
.שנבטל את המירוץ

:24:58
.לא, לא, אל תבטל

תצוגה.
הבא.