Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:40:02
נכון לעכשיו
.הוא נכה לגמרי

:40:06
.הוא לא יתחרה שוב
:40:12
...תראה
:40:15
.אני יודע שזה קשה
:40:17
אני אנתח אותו
.אם אתה תרצה

:40:55
.זה בסדר, ילד
.אני בא אליך

:41:03
.היי
:41:38
תראה, בהתחלה אתה צריך
.להיות קצת גמיש

:41:43
.ואז, אנחנו נשים עליו קצת משקל
:41:45
,כי ברגע שנתחיל לשים עליו משקל
.הרגל תהיה הרבה יותר חזקה

:41:49
.אני יודע, אני יודע
.גם אני ממהר, ילד

:41:52
אבל אתה יודע מה
?הדרין אמר על רומא

:41:55
"לבנה אחר לבנה, אזרחיי"
:41:58
"לבנה אחר לבנה"

תצוגה.
הבא.