Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:41:03
.היי
:41:38
תראה, בהתחלה אתה צריך
.להיות קצת גמיש

:41:43
.ואז, אנחנו נשים עליו קצת משקל
:41:45
,כי ברגע שנתחיל לשים עליו משקל
.הרגל תהיה הרבה יותר חזקה

:41:49
.אני יודע, אני יודע
.גם אני ממהר, ילד

:41:52
אבל אתה יודע מה
?הדרין אמר על רומא

:41:55
"לבנה אחר לבנה, אזרחיי"
:41:58
"לבנה אחר לבנה"
:42:03
.אתה רואה את אלה
:42:08
הם לא צריכים לשתות, אתה
.יודע הסוסים האלה בתוך 5 או 6 ימים

:42:14
.בלי טיפת מים
:42:17
כמו גמלים, אני לא אומר
.שזה מה שאתה צריך לעשות

:42:26
.או, רעיון טוב
:42:28
.תנוח קצת

תצוגה.
הבא.