Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:31:00
Gata, l-am prins.
:31:03
- Îl iau eu.
- Pleacã dracu de aici!

:31:08
- Am zis cã-l iau eu.
- Are un picior rupt.

:31:12
O sã-l împuºti oricum.
Îþi fac economie la un glonþ.

:31:18
Bine.
:31:22
Lasã-l. Lasã-l sã-l ia.
:31:38
ªtiu amice.
:31:45
Da bãiete.
:32:31
În regulã Johnny.
Uite-mi culoarul. Tre' sã zbor!

:32:39
Da! Da! Da!
:32:49
A fost odatã o prinþesa din Siam...
:32:53
care stãtea aici cam ca mine.
:32:57
I- am dat sã bea, sã manînce ºi
apoi m-am culcat cu ea.


prev.
next.