Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:32:31
În regulã Johnny.
Uite-mi culoarul. Tre' sã zbor!

:32:39
Da! Da! Da!
:32:49
A fost odatã o prinþesa din Siam...
:32:53
care stãtea aici cam ca mine.
:32:57
I- am dat sã bea, sã manînce ºi
apoi m-am culcat cu ea.

:33:06
Rahat. Ce rimeazã cu Siam?
:33:11
E grozavã. Tu ai compus-o?
:33:14
Pãi nu e evident?
:33:18
- E frumoasã.
- Nu. Tu eºti frumoasã.

:33:23
Nu spune asta. Mã plãteºti.
:33:29
Deci vrei sa...ºtii tu...
:33:34
s- o facem?
:33:39
Sigur. De ce nu?
:33:58
- Cum de ai ratat un culoar ca ãla?
- Asta e culoarul meu. Tre' sã zbor!


prev.
next.